Algemene voorwaarden

logogroot

Versie maart 2014

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verstrekt aan Mostert Belastingadvies
te Groningen, hierna te noemen opdrachtnemer.
1) ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Opdrachtnemer: Mostert Belastingadvies;
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe mondeling dan wel schriftelijk opdracht is verstrekt, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht;
 4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers;
 5. Overeenkomst: elke mondelinge dan wel schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden.

2) TOEPASSING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten;
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen;
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3) AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven;
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4) DUUR EN OPZEGGING OVEREENKOMST

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud en strekking van de verleende opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan;
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van reden beëindigen. Indien opdrachtgever de opdracht beëindigd voordat de opdracht is voltooid is opdrachtgever gebonden het evenredige deel van de overeengekomen aanneemsom te voldoen. Opdrachtnemer hoeft in dit geval geen gegevens, bescheiden en/of stukken aan opdrachtgever of derden te verstrekken over werkzaamheden welke niet zijn afgerond.

5) VERSTREKKEN GEGEVENS

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer volgens zijn oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan te leveren (het niet aanleveren schort de opdracht op);
 2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de overeenkomst/opdracht van belang kunnen zijn;
 3. Het is de opdrachtnemer toegestaan om, bij latere dan overeengekomen aanlevering van de gegevens door de opdrachtgever, een voorschot in rekening te brengen (ook indien facturering bij einde van de werkzaamheden is overeengekomen);
 4. De extra kosten voor het onvolledig of niet tijdig aanleveren van de gewenste gegevens zijn voor rekening van de opdrachtgever;
 5. De verstrekte gegevens en bescheiden worden aan opdrachtgever geretourneerd (onder voorbehoud van retentierecht).

6) UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst;
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelende opdrachtnemer uitvoeren.
  Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat;
 3. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is;
 4. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van de termijnen levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van overeenkomst op dan wel recht op schadevergoeding op;
 5. Het is de opdrachtnemer toegestaan om de lopende werkzaamheden op te schorten indien er bij opdrachtnemer facturen aan opdrachtgever openstaan (tevens voorschot facturen) welke niet zijn voldaan binnen de maximale betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum (opdrachtgever heeft hierbij geen recht op restitutie van de overeengekomen vaste prijs en/of van de reeds gemaakte uren voor de desbetreffende opdracht welke wordt opgeschort);6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

7) GEHEIMHOUDING

 1. Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld;
 2. Uitgesloten van deze geheimhouding zijn wettelijke verplichtingen en/of regelgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, meldingsplicht inzake witwassen, fraude, terrorisme enz.;
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere mondelinge en/of schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

8) OVERMACHT

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte, storingen (in bijv. “computernetwerk”) en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen;
 2. Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding.

9) HONORARIUM

 1. Het staat de opdrachtnemer vrij om een voorschot te verlangen van de opdrachtgever, voordat deze aan de opdracht begint;
 2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden;3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vast bedrag per opdracht of op uurbasis. Bij een vastbedrag is het vaste bedrag uitsluitend voor de overeengekomen werkzaamheden en worden extra werkzaamheden op uurbasis in rekening gebracht;4. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;
 3. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari door de opdrachtnemer worden gecorrigeerd;
 4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of voor/tijdens/na de opdracht in rekening gebracht;
 5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

10) BETALING

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum;
 2. Opdrachtgever heeft geen recht op korting en/of schuldvergelijking;
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen;
 4. Opdrachtnemer kan na het zenden van 1 herinnering (per mail en/of per post) aanmaningskosten in rekening brengen, met een minimum van € 10,-;
 5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskosten overtreffen. De buitengerechtelijke proceskosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-;
 6. Opdrachtnemer kan bij het uitblijven van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum gebruik maken van het retentierecht.

11) RECLAME

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt;
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op;
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium;
 4. Indien een reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met een reclame.

 12) AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst;
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt door opdrachtgever met het verlenen van een mondelinge of schriftelijke opdracht uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van het honorarium exclusief btw van toepassing op de desbetreffende opdracht (gemaximaliseerd tot één maal het jaarbedrag bij een doorlopende opdracht);
 3. Een reeks samenhangende gebeurtenissen gelden als één gebeurtenis. Bij losse gebeurtenissen is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot één maal het jaarbedrag van het honorarium behorende bij de desbetreffende opdrachten;
 4. Het maximum wordt bepaald door het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan de opdracht voor de desbetreffende werkzaamheden in rekening zijn gebracht;
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken / claims / boetes / vorderingen enz. van derden (waarbij onder derden ook vallen, maar niet uitsluitend: aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, partners, personeel, gelieerde rechtspersonen, banken, belastingdienst, andere ondernemingen enz.);
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

-bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

-bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;

-bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever;

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verdwijning of teniet gaan van stukken en/of bescheiden van opdrachtgever en/of opdrachtnemer. Zowel ten kantore van de opdrachtnemer als tijdens vervoer of tijdens zending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever.

13) OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

1.Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren;

2.Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van (waaronder, maar niet beperkt tot):
*schade als gevolg van niet aflevering, vertraging van de aflevering of foutieve aflevering;
*het overbrengen van virussen of andere storingen.

15) INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden. Opdrachtgever mag intellectuele eigendom van opdrachtnemer niet exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, voor zover het gebruik betreft buiten de eigen organisatie van opdrachtgever en het doel van de opdracht te buiten gaat.
16) HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE OPDRACHTEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtgever verstrekte (mondelinge en / of schriftelijke) opdrachten aan opdrachtnemer;

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige (mondelinge en / of schriftelijke) opdrachten welke worden verstrekt door opdrachtgever.

17) DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN PRIVÉ

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opdrachten verstrekt door en / of opdrachten voor huidige of toekomstige dochtermaatschappijen en / of gelieerde ondernemingen van de opdrachtgever;

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opdrachten verstrekt vanuit en / of voor privé (waaronder, maar niet uitsluitend de aangifte inkomstenbelasting, advisering enz.).

18) TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM KEUZE

1.Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is naast deze algemene voorwaarden het Nederlands recht van toepassing;

2.Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft;

3.In afwijking tot punt 15.2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
Alles in de ruimste zin des woord en onder voorbehoud van alle rechten.

Ondergetekende tekent hierbij voor akkoord de algemene voorwaarden, versie maart 2014 te hebben ontvangen van Mostert Belastingadvies:

 

Naam:                  _____________________

Plaats:                  _____________________

Datum:                _____________________

Handtekening: ______________________